Skip to Main Menu

Årsmöte och biokväll 22 Jan 2019

Örebro Läkaresällskap bjuder in till årsmöte och biokväll. Välkommen!

OBS! Anmälan krävs om du vill ha fika (via länk nedan).

Datum: 22 Januari 2019.

Tid: 18.00-21.00. Efter årsmötet tittar vi på film!

Det serveras en fralla och dryck till den som förbokar detta vid anmälan.

Plats: Bio Roxy, Örebro

Anmälan: ANMÄLAN STÄNGD

Årsmöte

Årsmöte

Dagordning

Årsmötesdagordning för Örebro Läkaresällskap

1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning för mötet
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
8. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
  a. Verksamhetsplan och budget
  b. Revisionsberättelse och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
10. Motioner och propositioner
  a. Stadgeändring: ÖLS lokala stadgar uppdaterades senast 1996. I §7 föreslås att nuvarande formuleringen Sällskapet skall förutom årsmötet sammanträda minst sex gånger per år” ändras till ”… sammanträda minst fyra gånger per år”. Dvs minskat antal obligatoriska sammanträden för styrelsen.
  b. Medlemsavgift: Styrelsen anser att medlemsavgift även fortsättningsvis ej tas ut. Detta pga svårigheter att administrera betalningar. 
  c. Avgift vid evenemang: Föreslås att vi i fortsättningen tar ut en avgift vid evenemang som får swishas i samband med anmälan.
11. Fastställande av medlemsavgiften
12. Val
  a. Val av ordförande
  b. Val av kassör
  c. Val av revisor
  d. Val av firmatecknare
  e. Val av valberedning
  f. Val av suppleanter
  g. Val av övriga poster
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande

Bio Roxy

🔗 Bio Roxy - Program

Roxy

Roxy